Thursday, April 26, 2012

BÀI HỌC 10 ( THẬP )*10 pháp tu để thấy Phật tánh của Đức Phật:
1- Thiểu dục
2- Tri túc
3- Tịch tịnh
4- Tinh tấn
5- Chánh niệm
6- Chánh định
7- Chánh tuệ
8- Chánh giải thoát
9- Tán thán giải thoát
10- Dùng Niết Bàn giáo hóa chúng sanh


*Thập Như Thị:
- Như thị tướng
- Như thị tánh
- Như thị thể
- Như thị lực
- Như thị tác
- Như thị nhân
- Như thị duyên
- Như thị quả
- Như thị báo
- Như thị bổn mạc cứu cánh
Nhìn vạn pháp thế nào thì thế đó, nó như vậy là như vậy, đừng hỏi tại sao (Kinh Pháp hoa)

*10 loại chúng sanh:
1- Thai sanh: Loại sanh mang thai
2- Noãn sanh: Sanh bằng trứng
3- Thấp sanh: Sanh trứng dưới nước
4- Hóa sanh: Loại chuyển từ dạng này sang dạng khác
5- Hữu sắc: Có vật chất
6- Vô sắc: Không có vật chất
7- Hữu tưởng: Có ý niệm tưởng có
8- Vô tưởng: Tưởng không tất cả
9- Phi hữu tưởng: Không phải có
10- Phi vô tưởng: Không phải không
 
+10 loại chúng sanh này có trong con người của chính mình (Tu làm chuyển biến nó tốt hơn, không còn những chúng sanh đó nữa). Hay gọi cách khác là 10 loại tư tưởng của mình phải độ (tu) cho tới khi sạch sẽ hết tất cả chúng.

*Thập triền (10 thứ trói buộc):
- Phẩn: Bực tức
- Hận: Thù hận, hậm hực
- Phú: Giấu diếm, che đậy sự xấu xa của mình
- Não: Buồn rầu
- Tật: Ganh
- Vô tàm: Không biết hổ thẹn với lương tâm
- Vô quí: Không biết lỗi lầm
- Bất tín: Không tin bất cứ gì cả (không nhân, không quả)
- Giải đãi: Lười biếng
- Bất chánh tri: Không biết đâu là chánh, đâu là tà.

 *Thập sử (10 thứ sai sử):
- Tham
- Sân
- Si
- Mạng
- Nghi
- Thân kiến
- Biên kiến
- Tà kiến
- Kiến thủ kiến
- Giới cấm thủ kiến
+5 thứ đầu là TƯ HOẶC (ngũ độn sử), 5 thứ sau là KIẾN HOẶC.


 *10 điều phiền não (của mình) gây khổ đau cho mình (gốc từ Vô minh hoặc mà ra) là:
Tham, sân, si, mạn, nghi (Tư hoặc)
Thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến (Kiến hoặc)
Cộng thêm những phiền não từ bên ngoài tác động làm đau khổ cho mình (Trần sa hoặc).
*Giáo pháp của Phật dạy cho con người ở ngay hiện tại có được là:
- Thấp thì được hạnh phúc, bình an.
- Trung thì được tự tại, an lạc.
- Cao thì được giác ngộ, giải thoát.

*Mục đích tu hành là để có hạnh phúc ngay hiện tại thì phải thực hành lời Phật dạy:
- Sống tháo vác siêng năng, tinh tấn
- Phòng hộ sáu căn
- Chơi với bạn thiện
- Sống điều hòa thân và tâm.
 + Từ đó làm nền tản, căn bản mà tiếp tục tu hành để có hạnh phúc ở tương lai thì làm:
- Qui y Tam Bảo
- Tăng trưởng giới đức
- Bố thí
- Trao dồi trí tuệ.


  *Thập Nhị Nhân Duyên:
- Vô minh: Mê muội, tâm tối, lầm lẫn, ngu si
- Hành: Sự vận động, hành vi
- Thức: Tinh thần, ý thức
- Danh sắc: Thể chất (ca la lạ)
- Lục nhập: 6 căn
- Xúc: tiếp xúc
- Thọ: Tiếp nhận, thọ nhận
- Ái: Yêu thích, tham dục
- Thủ: Giữ lấy, chấp thủ
- Hữu: Có, chiếm hữu, sở hữu
- Sanh: Sanh ra, hiện hữu
- Lão tử: Già, chết

No comments:

Post a Comment